พนักงานบริการลูกค้า

 • ต้อนรับลูกค้า แนะนำและอธิบายเมนูอาหาร ตอบข้อสงสัยของลูกค้า (คนไทย และต่างชาติ)
 • รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า คำนวนราคาสินค้า รับและทอนเงิน จัดเตรียมอาหารลงบรรจุภัณฑ์ และส่งมอบให้ลูกค้า
 • ดูแล-รักษาเงินสด บริหารเงินทอน และส่งมอบรายรับ ให้เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ ตามระเบียบของห้างฯ
 • ดูแล-รักษาความสะอาด-เรียบร้อย ภายในซุ้มขายอาหาร และตามที่ห้างฯ กำหนด
 • จดบันทึกและรายงาน ยอดขาย และคำวิจารณ์-ติ-ชม ของลูกค้า
 • ประสานงานกับพ่อครัว และผู้จัดการ เพื่อให้มีอาหารและบรรจุภัณฑ์พร้อมขาย และเพียงพอต่อความเปลี่ยนแปลงของความหนาแน่นของลูกค้าในช่วงเวลาต่างๆ ของแต่ละวัน
 • ดูแลรักษาความสะอาดของเครื่องแบบที่จัดให้ และส่งมอบคืนในสภาพดี และสะอาด เมื่อจบระยะการทำงาน
 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของ SmakTimes และทางห้างฯ อย่างเคร่งครัด
 • เวลาทำงาน 09:45 - 22:00 (รวมเวลาเตรียมการก่อนเปิดห้างฯ และเวลาพัก)

กุ๊กอิตาเลียน

 • ประกอบอาหาร ตามคำสั่งซื้อชองลูกค้า ผ่านพนักงานบริการลูกค้า
 • ควบคุมคุณภาพ-ความสด-สะอาด ของอาหารและวัตถุดิบ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ SmakTimes กำหนด
 • ดูแล-รักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ-เครื่องใช้ในการประกอบอาหาร ให้สะอาด และอยู่ในสภาพที่ดี และพร้อมใช้งาน อยู่เสมอ
 • ดูแล-รักษา ความสะอาด-เรียบร้อย ภายในซุ้มขายอาหาร และตามที่ห้างฯ กำหนด
 • ประสานงานกับพนักงานบริการฯ และผู้จัดการ เพื่อให้มีอาหารและบรรจุภัณฑ์พร้อมขาย และเพียงพอต่อความเปลี่ยนแปลงของความหนาแน่นของลูกค้าในช่วงเวลาต่างๆ ของแต่ละวัน
 • ดูแลรักษาความสะอาดของเครื่องแบบที่จัดให้ และส่งมอบคืนในสภาพที่สะอาด และไม่เสียหาย เมื่อจบงาน
 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของ SmakTimes และทางห้างฯ อย่างเคร่งครัด
 • เวลาทำงาน 09:45 - 22:00 (รวมเวลาเตรียมการก่อนเปิดห้างฯ และเวลาพัก)

ติดต่อสมัครงาน โดยเขียนแนะนำตนเอง เล่าประสบการณ์ และแรงบันดาลใจในการทำงาน แล้วส่งมาทางอีเมล์ info@smaktime.com หรือ add LINE @kou6145q

เพิ่มเพื่อน